Devlopman Kominotè

Nan kad pwogram sa, definisyon OMS te fè nan lane 1999 sou devlopman kominotè sanble tèt koupe ak sa nou fè kom travay. Li defini konsa: «devlopman kominotè se fason pou travay ki baze sou kontinyasyon nan ekite, pi lwen pase jistis sosyal, patisipasyon ak otonòm, pèmèt moun yo idantifye enkyetid komen ak sipò yo nan aksyon pou pran nan respè sa-a». Apre sa, nou mete sou plas yon pwogram mikwo-kredi pou kreye konfyans youn ak lòt nan mete an plas bon jan kowoperasyon. Pwogram sa pèmèt moun sipòte fanmi yo ak ede youn lòt nan mwayen finansyè pandan ke nap fè enpak nan la vi yo. Nou vle pou chak fanmi ki nan kominote yo jwenn bon jan dlo trete pou yo sèvi yon fason pou yo evite mache byen lwen plis pase twa kilomèt epi rete nan liy byen long pou jwenn dlo. Nou gen anpil lòt pwojè ki nan etid, se sa ki fè nou mande ak tout moun ki renmen lide sa yo, pran yon ti tan pou rantre an kontak ak nou, paske lè ou bay se meyè fason ou ka fè enpak nan lavi anpil fanmi an Ayiti.