Devlopman Kominotè

Nan kad pwojè nou, definisyon OMS te fè nan lane 1999 sou devlopman kominotè sanble apwopriye: "Sa a se fason pou travay ki baze sou kontinyasyon nan ekite, pi lwen pase jistis sosyal, patisipasyon ak otonòm, pèmèt moun yo idantifye enkyetid komen ak sipò yo nan aksyon pou pran nan respè sa-a." Apre sa, nou mete sou plas pwogram tankou mikwo-kredi pou kreye konfyans youn ak lòt nan mete an plas bon jan kowoperasyon. Pwogram sa pèmèt moun sipòte fanmi yo ak ede youn lòt nan mwayen finansyè pandan ke n’ap fè enpak nan la vi yo. Nou vle pou chak fanmi ki nan kominote yo jwenn bon jan dlo trete pou yo sèvi pou evite al mache lwen epi rete nan liy long pou yo jwenn dlo. Nou pral itilize resous natirèl yo pou pou bay kouran lakay chak moun. Nou kreye yon patenarya ak biznis lokal yo pou bay travay, pale ak elèv nou yo, epi pataje eksperyans lavi reyèl yo pou prepare yo pou bon jan lavi. Nou travay avèk tayè lokal yo pou fè inifòm pou elèv nou yo epi kòm sa yo ka fè lajan pou ede pwòp fanmi yo.