Arthur David

Ede Yon Timoun

Parenne yon timoun nan zafè lekòl li se youn nan fason ki pi dirèk ou ka sipòte li. Ak yon kontribisyon de 40 dola ameriken chak mwa, ou ka ede yon timoun ale lekòl sòti depi nan premye ane jouk rive nan segondè (13 klas). Kontribisyon ou bay la prale jwenn timoun ou ede a dirèkteman. Yon lòt pati nan lajan sa kapab envesti nan kèk lòt pwojè nan peyi Dayiti. Tankou: alfabetizasyon pou granmoun, swen lasante, ak pwogram mikwo-kredi. An retou, nou ap voye yon foto timoun sa pou ou ak tout enfòmasyon enpòtan ki konsène l. Tankou (non, laj, istwa fanmi an ak sa timoun nan ta renmen ye demen), yon kanè akademik, ak yon jounal sou òganizasyon travay kap fèt pou fè enpak nan lavi moun yo an Ayiti. Wap resevwa yon sètifika pou don ou fè yo ki ka pèmèt ou fè enpo nan peyi wap viv la. Pou rekonesans, lè yon konpayi oubyen yon enstitisyon patwone pwojè nou yo, nou ap pataje enfòmasyon sa sou sit entènèt nou yon fason pou montre lemond kalite travay wap fè.

Prophete

Christmas2018_46
Carlens
Lourdes Mia
Claudy