Enpak Nou

Anplis de tout sa nou reyalize sou keksyon sante moun, YesImpact ofri yon seri pwogram nan kategori laj : timoun ak jèn ki gen laj 3 lane pou rive 24 lane (lekòl matènèl jouk rive lekòl segondè obligatwa ni lekòl metye tou), ak granmoun ki gen 25 lane ak plis (alfabetizasyon, pwogram mikwo-finans, pwomosyon pwodiksyon agrikòl). Tout pwogram nou yo òganize yon fason pou devlope sans lidèchip kay kliyan nou yo pandan yo ap patisipe nan tout pwojè ki mennen ak bon jan devlopman kominote dirab.