Istwa Nou

YesImpact se yon òganizasyon entènasyonal ki pa la pou fè pwofi, li la sitou pou ofri sèvis li nan domèn ledikasyon, lasante, ak devlopman kominotè nan peyi Ayiti ak lòt pati nan mond lan. Inisyativ sa a te fonde yon 21 dawout nan lane 2015 ak yon jèn ti ayisyen ki rele Jean Kedler Abelard pou kounye a ki se yon sitwayen ameriken tou. Yon ti tan aprè gen 2 lòt moun ki akeyi lide sa: Dieusibon Cidelus ak Nahama Azard. Depi lè sa, òganizasyon an ap travay san pèdi tan, li akeyi plis lòt manm toujou. Nou tout konnen deja, gen anpil timoun an Ayiti ki pa ale lekòl akoz paran yo pa gen mwayen lajan pou ede yo. YesImpact nan lide pou konbat inegalite sosyal sa, vle asire ke chak timoun gen opòtinite pou yo ale lekòl yon fason pou yo gen lespwa pou yon pi bon demen. Sepandan, nou dako, òganizasyon pa ka efikas san sipò lòt moun ki vle bay èd yo pou fè yon diferans ki dire lontan nan lavi timoun yo. Nou vrèman rekonesan paske l’Eglise de Dieu la Trinité de Gaman an Ayiti te ban nou yon chanm pou premye sal klas nou. Men nou vle bati yon lekòl ki gen plis espas pou akeyi elèv ak pwofesè nou yo. Youn nan manm nou yo, Doktè Pierre Pierrot fè pati de gran komite egzekitif òganizasyon an kote li responsab zafè lasante pou nou. Li ofri tou sèvis swen sante ak elèv nou yo, ak manm anplwaye nou yo tou. Kounye a, òganizasyon nou an ap gade pou wè fason pou li elaji pwogram sa pou fè klinik mobil nan tout 10 depatman peyi a. Pi gwo objektif nou se bati pwòp lopital pa nou pou bay swen lasante 24/7. Finalman, lide pwojè sa a te sòti bò kote Kedler, gras a misyonè nan Double Harvest, te gen opòtinite frekante yon lekòl kalite nan seksyon riral Kwadèboukè. Sepandan, entèlijans misye ak bon konprann li pèmèt li benefisye èd ak jenewozite kèk zanmi Ameriken, ki te ede li ale nan inivèsite Etazini. Men, Kedler pa janm bliye kote li sòti epi li kontinye toujou vizite Ayiti. Kè li te frape pou jan li wè mizè timoun yo. Nan mwa Dawout 2015, li te deside fè yon bagay diferan ki se ede peyi a. Depi lè sa a, li te travay avèk dilijans pou li reyalize rèv sa a. Nou rete kwè pa dwe gen okenn baryè ki ta ka anpeche kòmansman yon bon bagay konsa. Objektif nou se edike pi plis epi anrichi kilti limanite an.