Konekte

    Kòm objektif nou se fè moun kwè nan tèt yo, gen twa (3) fason pou konekte avèk nou:
    1. Ou ka peye lekòl pou yon timoun an Ayiti. Kichòy wap bay la kapab vini sou plizyè fòm (lajan, byen materyèl, elatriye.).
    2. Ou ka ede nou priye pou elèv nou yo, pou pwofesè nou yo ak pou donatè nou yo ki toujou kwè nan fè enpak nan lavi lòt moun.
    3. Ou ka ale nan misyon avèk nou. Lè w bay tèt ou ak tan ou, ou ede nan klere chimen lavni yon timoun. Ou ka bay lajan nan paj donasyon nou sou PayPal oswa voye yon chèk nan adrès nou.
    4. Mete tèt ak nou pou sipòte bon kòz sa, nan rebati Ayiti atravè ledikasyon, lasante ak devlopman kominotè.