Konnen Nou

YesImpact se yon òganizasyon san pwofi pèsonèl ki ofri sèvis li nan domèn ledikasyon, lasante, ak devlopman kominotè nan peyi Ayiti. Inisyativ sa a te fonde 21 dawout nan lane 2015 pa yon ayisyen, Jean Kedler Abelard ki se yon sitwayen ameriken tou. Yon ti tan aprè lide sa te akeyi pa 2 lòt moun: Dieusibon Cidelus ak Nahama Azard. Nou tout konnen deja, gen anpil timoun an Ayiti ki pa ale lekòl akoz paran y opa gen mwayen pou ede yo. YesImpact nan lide pou konbat inegalite sa, vle asire ke chak timoun gen opòtinite pou yo ale lekòl epi gen lespwa pou yon pi bon demen. Sepandan, noud ako, òganizasyon pa ka efikas san èd lòt moun ki vle bay sipò yo pou fè yon diferans ki dire lontan nan lavi timoun yo. Nou vrèman rekonesan paske yon legliz (Eglise de Dieu la Trinité de Gaman) an Ayiti kite nou itilize yon chanm pou premye sal klas nou an men nou vle bati yon gwo lekòl pou elèv ak pwofesè nou yo gen plis resous. Youn nan manm nou yo, Doktè Pierre Pierrot fè pati de gran komite egzekitif òganizasyon an kote li responsab zafè lasante pou nou. Li ofri tou sèvis swen sante pou elèv nou yo ak manm anplwaye nou yo tou. Kounyea-a òganizasyon nou an ap gade pou wè fason pou nou elaji pwogram sa pou fè klinik mobil nan tout 10 depatman peyi-a. Pi gwo objektif nou se pou bati pwòp lopital pa nou pou bay swen lasante nan tout nivo 24/7. Finalman, lide pwojè sa a te sòti bò kote Kedler ki, gras a misyonè nan Double Harvest, te gen opòtinite pou ale nan yon lekòl bon jan kalite nan seksyon riral Kwadèboukè. Sepandan, entèlijans li ak bon konprann li pèmèt li jwenn kèk èd ak jenewozite nan men kèk zanmi Ameriken, ki te ede li al inivèsite Etazini. Men, Kedler pa janm bliye kote li sòti epi li kontinye toujou al vizite Ayiti. Kè li te frape pou li wè mizè timoun yo, nan mwa Out 2015, li te deside fè yon bagay diferan ki se ede peyi an. Depi lè sa a, li te travay avèk dilijans pou li reyalize rèv sa a. Nou kwè ke pa ta dwe gen okenn baryè ki pou ta anpeche kòmansman yon bon bagay. Objektif nou se edike epi anrichi kilti limanite an.