Lekòl Alfabetizasyon Pou Granmoun

Nou rete kwè plis yon paran konn li, se plis konesans li gen enpak sou aprantisaj timoun yo. Nou vle asire ke paran elèv nou yo konn li ak ekri pou yo ka ede timoun yo nan zafè lekòl yo. YesImpact ouvri klas alfabetizasyon pou paran timoun yo ak tout granmoun nan kominote a ki bezwen asistans nan zafè li ak ekri. Lè yon moun gen posibilite li ak ekri, yo panse pi byen ak fè pi bon chwa nan lavi yo ak nan lavi lòt moun yo. Vizyon nou nan konbat analfabetizasyon pa lot bagay ke wè granmoun yo se yon modèl pou elèv nou yo. An retou, paran ki konn li yo ka aji kòm modèl nan siksè pitit yo epi yo kapab ede yo nan kèk aktivite lekol la bay.YesImpact kwè modèl reyisit se yon bon siksè pou elèv nou yo, paran yo, ak pou peyi a.