Lekòl Alfabetizasyon Pou Granmoun

Nou vle asire ke paran elèv nou yo konn li ak ekri pou yo ka ede pitit yo nan lekòl yo. Nou ouvri klas alfabetizasyon nou yo bay lòt paran, jèn yo, ak granmoun nan kominote a ki bezwen asistans ak alfabetizasyon. Lè yon moun gen posibilite li ak ekri, yo ka panse pi byen ak fè pi bon chwa nan lavi yo ak nan lavi lòt moun yo. Vizyon nou nan konbat analfabetizasyon se yon modèl pou elèv nou yo. An retou, paran ki konn li yo ka aji kòm modèl nan siksè pitit yo epi yo kapab ede yo nan aktivite kòm devwa ak etidye lè yo gen egzamen. Nou kwè nan modèl sa ap byen mache nan siksè elèv nou yo, paran yo, ak peyi a.