Lekòl

slider-11

Nan peyi Dayiti, voye timoun lekol se bagay ki pi difisil pou anpil paran. YesImpact gen yon Filozofi li menm: «Edike moun ak bon prensip moral yon fason pou fè mond lan vini yon espas ki pi bon pou moun rete nan fè enpak sou lot moun parèy yo». Se poutèt sa nou te louvri pwòp lekòl pa nou Institution Mixte Jean Kedler (IMJK) nan dat 12 septanm 2016 yon fason pou pèmet plis pase yon santen timoun frekante ban lekòl premye fwa nan vi yo. Nou komanse lekòl la avèk klas premye ane, epi chak ane nou gen lòt klas ki ajoute. YesImpact fe lekòl vini yon priyorite nan pwogram li yo. Li pran angajement li pou bay bon jan ledikasyon ak tout timoun kèlkeswa kondisyon ekonomik yo, oswa ran sosyal yo. Kourikoulòm nou an ranje pou ofri elèv yo plis konpetans tankou klas teknoloji ak atizanal. Elèv yo ap gen opòtinite tou pou aprann kèk lòt lang tankou Anglè ak Panyòl. Pale youn nan lang sa yo ap pèmet timoun yo gen plis konesans pou travay sou mache lokal ak mache etranje. yon bagay enpòtan nou dwe pale, se pa tout timoun an Ayiti ki ka manje maten oswa midi. Nan objektif pou ede elèv nou yo nan aprantisaj yo, nou ofri yo yon plat manje pandan 4 jou. Nou ap travay pou nou jwenn plis ed ki ka pemet nou ofri yo manje sa pandan 5 jou lekol la.