Lekòl

slider-11

Filozofi nou: "Edike moun a bon moral pou fè mond lan yon pi bon plas pou rete ak fè yon enpak san parèy." Se poutèt sa nou te louvri pwòp lekòl pa nou ki rele Institution Mixte Jean Kedler (IMJK). Okòmansman lekòl la te kòmanse avèk premye ane, epi ajoute yon lòt klas chak ane. An Ayiti, ale nan yon bon lekòl prive se yon defi pou rezidan li yo. YesImpact angaje li pou fè bon jan edikasyon posibpou tout timoun kèlkeswa kondisyon ekonomik oswa melanj rasyal yo. Kourikoulòm nou an ranje pou ofri elèv nou plis konpetans tankou klas teknoloji ak atizanal soti nan premye ane jiska segondè. Elèv yo ap gen opòtinite tou pou aprann kèk lòt lang tankou Anglè ak Panyòl, ki gen objektiv pou kontinye travay pou elimine baryè aprantisaj tou. Se pa tout moun an Ayiti ki ka manje maten oswa midi. Nan objektif pou bati elèv nou yo entelektyèlman, yo dwe manje solid chak jou. Se poutèt sa nou bay tout elèv ak anplwaye nou yo manje chak jou.