Misyon

Misyon YesImpact se edike pi plis Ayisyen ak lòt sitwayen atravè mond lan nan lide pou jwenn potansyèl yo.

Valè

YesImpact kwè li enpòtan pou aplike seri valè sa yo. Tankou:
Solidarite
Se baz fondamantal misyon nou. Solidarite a pèmèt nou viv nan tèt kole youn ak lòt epi tabli bon lyen avèk patnè nou yo.
Antrèd
Se zafè pan nou. Nou rete kwè lè nou mete tèt ansanm, nou ka fè gwo enpak nan lavi lòt moun.
Jistis sosyal
YesImpact kwè tout moun gen menm valè, se pou sa li detèmine pou konbat tout fòm inegalite ki gen nan sosyete a ak tout moun yo meprize oubyen mete nan yon kwen. Se pou sa tout aksyon nou yo chita sou konfyans ak respè youn pou lòt.
Otonomi
YesImpact vle chak moun lib pou mennen vi yo nan jan yo kapab. Se pou sa lap lite pou chak fanm ki nan sosyete a gen menm dwa ak tout gason.


Objektif Jeneral

Patisipe nan devlopman peyi DAyiti nan mete an plas yon seri aktivite ki ka pèmèt kominote yo avanse tout bon.

Objekti Espesifik

    1. Ede timoun ki pi mal yo nan zafè lekòl yo;
    2. Fè chak timoun kwè nan tèt yo;
    3. Bay tout timoun chans pou pwofite lavi;
    4. Soutni paran timoun ki pi pòv yo;
    5. Ankouraje tout moun pou patisipe nan devlopman kominote yo.