Misyon

Misyon YesImpact se edike Ayisyen yo atenn tout potansyèl yo.

Valè

YesImpact kwè li enpòtan pou aplike seri valè sa yo. Tankou: Solidarite, ki se baz fondamantal misyon nou. Solidarite a pèmèt nou viv tèt kole youn ak lòt epi tabli bon lyen avèk patnè nou yo. Antrèd, se manyè ki pèmèt nou reyalize sa ki enposib lè nou mete tèt ansanm. Jistis sosyal, YesImpact kwè tout moun gen menm valè, se pou sa li detèmine pou konbat tout fòm inegalite ki gen nan sosyete a ak tout moun yo meprize oubyen mete nan yon kwen. Se pou sa tout aksyon nou yo chita sou konfyans ak respè youn pou lòt. Otonomi, YesImpact vle chak moun lib pou mennen vi yo nan jan yo kapab. Se pou sa lap lite pou chak fanm ki nan sosyete a gen menm dwa ak tout gason.


Objektif Jeneral

Patisipe nan devlopman peyi D’Ayiti nan mete an plas yon se aktivite ki ka pèmèt kominote yo avanse tout bon.

Objekti Espesifik

  • Ede timoun ki pi mal yo nan zafè lekòl yo;
  • Amelyore potansyèl chak timoun;
  • Bay tout timoun chans pou pwofite lavi;
  • Soutni paran timoun ki pi pòv yo avanse;
  • Ankouraje tout moun pou patisipe nan devlopman kominote yo.