Swen Lasante

Nou rete kwè yon moun ki an sante ka kontinye reve epi kontinye fè gwo jefò si yo resevwa bon jan swen lasante. Nan sa objektif nou se wè koman tout moun ka jwenn bon jan swen lasante, yon fason pou yo viv nomalman men jan ak tout lot moun. Nou pa gen anpil resous pou sa men nou akeyi èd ak ekspètiz tout mou ki gen volonte pou ede nou fè gwo enpak nan lavi moun yo. Pou kounyè a YesImpact ofri elèv yo ak tout moun kap travay nan lekòl la kèk egzamen medikal san yo pa bezwen peye. Nou fè egzamen fizik, konsiltasyon jeneral epi nou bay kèk medikaman. Si yon moun ap travay nan domèn lasante, ou enterese kòm volontè pou kòz moun sa yo tanpri kontakte nou sou aplikasyon sa: Aplikasyon Pou Vwayaje Ayiti epi n ap rantre an kontak ak ou.